Disclaimer

Deze website en haar inhoud zijn integraal eigendom van ROSANTRA TRANSPORT NV. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de bezoeker zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende bedingen en zijn deze bijgevolg tegenstelbaar en brengt dit in zijn hoofde een éénzijdige verbintenis tot stand. Bij gebreke aan akkoord verlaat de bezoeker meteen de website en verzaakt hij meteen aan welkdanige aanspraken terzake van zijn bezoek. Met “bezoeker” wordt gelijkgeschakeld elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt of wil maken van de website en zijn inhoud.

Alle teksten en afbeeldingen op deze website vallen onder de bescherming van de wetgeving op de auteursrechten in het voordeel van ROSANTRA TRANSPORT NV en mogen onder geen enkel beding vermenigvuldigd of overgenomen worden. ROSANTRA TRANSPORT NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de interpretatie en de toepassing ervan en zij is dienvolgens niet aansprakelijk voor gebeurlijke schade die eruit voortvloeit. De teksten van deze website kunnen nooit op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze bepaalde rechten creëren in het voordeel van bezoekers en andere derden. Indien onmogelijkerwijze
verbintenissen zouden ontstaan in hoofde van ROSANTRA TRANSPORT NV , haar organen of aangestelden dan hebben die hoogstens het karakter van een middelverbintenis en in geval er onmogelijkerwijze schade zou ontstaan dan blijft het bedrag beperkt tot het verzekerd bedrag met uitsluiting van alle gevolgschade. ROSANTRA TRANSPORT NV heeft het recht om de
teksten en afbeeldingen op de website eenzijdig en op elke moment aan te passen, te wijzigen of te verwijderen. De teksten vormen slechts een algemene informatie kunnen geenszins als advies gelden in concrete situaties. De mails die via de website worden verzonden zijn niet beveiligd en bezitten geen vertrouwelijk karakter. Indien de bezoeker onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, dan zal de bezoeker binnen de 48 uur de websitebeheerder schriftelijk interpelleren.

ROSANTRA TRANSPORT NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die te wijten zou zijn aan het gebruik van deze website of van een andere website via links of hyperlinks. ROSANTRA TRANSPORT NV is trouwens in regel nooit verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites ook al is er een link of hyperlink. De bezoeker verzaakt aan alle rechtstreekse hetzij onrechtstreekse schade met inbegrip van gevolgschade.

ROSANTRA TRANSPORT NV hecht belang aan de privacy. Indien de bezoeker om persoonlijke informatie gevraagd wordt, dan zal die enkel gebruikt worden in het kader van het klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot ROSANTRA TRANSPORT NV op het contactadres. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de bezoeker in voorkomend geval over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de bezoeker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ROSANTRA TRANSPORT NV op het contactadres, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van de persoonsgegevens en desgewenst aanpassingen vragen.

ROSANTRA TRANSPORT NV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat de bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar de bezoeker naar de website gekomen is, of waarlangs hij die verlaat om de website permanent te optimaliseren voor de bezoekers.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van de computer van de bezoeker geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. De internetbrowser van de bezoeker laat hem evenwel steeds toe om dit zelf uit te schakelen waarbij hij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of indien hij de cookies nadien van de harde schijf verwijdert.

De verwerking van verkeersgegevens aan de hand van cookies wordt alleen uitgevoerd door personen die werkzaam zijn onder het gezag van ROSANTRA TRANSPORT NV voor verkeersbeheer of behandeling van verzoeken om inlichtingen van klanten en blijft beperkt tot hetgeen noodzakelijk is om die activiteiten te kunnen uitvoeren. Verwijdering van deze gegevens kan ten allen tijde worden gevraagd.

Indien een bepaling van deze wettelijke informatie strijdig zou zijn met dwingend recht of nietig zou zijn, dan tast dit de overige bepalingen niet aan.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement bevoegd.

De Europese regelgeving omtrent cookies ligt vervat in Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie), zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009.

Artikel 6 van deze richtlijn bepaalt het volgende:

“Verkeersgegevens met betrekking tot abonnees en gebruikers die worden verwerkt en opgeslagen door de aanbieder van een openbaar elektronische-communicatienetwerk of – dienst, moeten, wanneer ze niet langer nodig zijn voor het doel van de transmissie van communicatie, worden gewist of anoniem gemaakt, onverminderd de leden 2, 3 en 5, alsmede artikel 15, lid 1.

Verkeersgegevens die noodzakelijk zijn ten behoeve van de facturering van abonnees en interconnectiebetalingen mogen worden verwerkt. Die verwerking is slechts toegestaan tot aan het einde van de termijn waarbinnen de rekening in rechte kan worden aangevochten of de betaling kan worden afgedwongen.

De aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst mag ten behoeve van de marketing van elektronische communicatiediensten of voor de levering van diensten met toegevoegde waarde de in lid 1 bedoelde gegevens verwerken voor zover en voor zolang dat nodig is voor dergelijke diensten of marketing, indien de abonnee of de gebruiker waarop de gegevens betrekking hebben daartoe zijn voorafgaande toestemming heeft gegeven. Gebruikers of abonnees kunnen hun toestemming voor de verwerking van verkeersgegevens te allen tijde intrekken.

De dienstenaanbieder moet de abonnee of gebruiker in kennis stellen van de soortenverkeersgegevens die worden verwerkt en van de duur van de verwerking voor de in lid 2 genoemde doeleinden en, voorafgaand aan het verkrijgen van diens toestemming, voor dein lid 3 genoemde doeleinden.

De verwerking van verkeersgegevens overeenkomstig de leden 1 tot en met 4 mag alleen worden uitgevoerd door personen die werkzaam zijn onder het gezag van de aanbieders van de openbare communicatienetwerken of -diensten voor facturering of verkeersbeheer, behandeling van verzoeken om inlichtingen van klanten, opsporing van fraude en marketing van elektronische-communicatiediensten van de aanbieder of de levering van diensten met toegevoegde waarde, en moet beperkt blijven tot hetgeen noodzakelijk is om die activiteiten te kunnen uitvoeren.

De leden 1, 2, 3 en 5 zijn van toepassing onverminderd de mogelijkheid voor de bevoegde organen om overeenkomstig de toepasselijke wetgeving in kennis te worden gesteld van verkeersgegevens met het oog op het beslechten van geschillen, in het bijzonder met betrekking tot interconnectie en facturering.”